Ilmaston suojelu

Eckes-Granini osaltaan estämässä ilmaston lämpenemistä

Ilmastonsuojelu on yksi Eckes-Graninin konsernitason vastuullisuusohjelman edistettävistä osa-alueista sekä samalla yksi Eckes-Granini Finlandin merkittävimmistä teoista parantaa ympäristösuojelun tasoaan. Ilmastonsuojeluun sitoutuneena tavoittelemme ilmanlaadun paranemista ja ilmaston lämpenemisen estämistä minimoimalla kasvihuonekaasupäästöjämme jo aikaisessa vaiheessa menetelmien ja tuotteiden suunnittelua. Energian käytöstä aiheutuvaan pieneen päästömääräämme vaikuttaa voimakkaasti uusiutuvista lähteistä peräisin oleva kokonaisenergia, jonka tehokkuutta tuotannossamme optimoidaan jatkuvasti. Primääripakkausmateriaalina eniten käyttämämme nestepakkauskartonki aiheuttaa päästöjä vähemmän muihin juomapakkausmateriaaleihin kuten muoviin ja lasiin nähden. Pyrimme aktiivisesti kehittämään kaikkia pakkauksiamme ja vähentämään materiaalien painoa tuoteturvallisuutta kuitenkaan vaarantamatta. Ympäristöhaitat pyrimme minimoimaan koko tuotteen elinkaaren ajalta valitsemalla pakkausmateriaalisuunnittelua tehdessä kestäviä ja mahdollisimman ilmastoystävällisiä materiaaleja. Päästöjä vähennämme jatkuvasti myös yrityksen omistamien ajoneuvojen suhteen. Esimerkiksi viimeisimpänä konkreettisena linjauksena ajoneuvokantaa uusittaessa suositaan ilmastonsuojelullisesta näkökulmasta ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Kasvihuonekaasupäästömääritykset

Määritimme vuonna 2020 koko konsernin kattavassa päästöjenmääritysprojektissa Greenhouse Gas Protocol (GHGP) -laskentastandardin mukaisesti vuodesta 2019 yrityksemme hiilijalanjäljen mukaan lukien arvoketjun alku- ja loppupään päästöt. Raportoimme kasvihuonekaasupäästömme hiilidioksidiekvivalenttitonneina (t CO2e) eli se kattaa kaikki Kioton Ilmastosopimuksessa kuvatut olennaisimmat kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), fluorihiilivedyt (H-FKW / HFC), perfluoratut hiilivedyt (FKW / PFC), rikkiheksafluoridi (SF6) ja typpitrifluoridi (NF3). Yhteistyökumppanina päästömäärityksissämme toimii yli 15 vuoden kokemuksella ClimatePartner, joka on pätevöitynyt suorittamaan päästömäärityksiä ja todentamaan niiden oikeellisuutta. Päästömäärityksissään heillä on käytössään kattava määrä päästökertoimia kansainvälisesti tunnustetuista tietokannoista, joita ovat muun muassa Ecoinvent, GEMIS, DEFRA tai ADEME. ClimatePartner noudattaa GHGP-laskentastandardia laskiessaan hiilijalanjälkemme ja heidän online-palvelunsa hiilimäärityksiin ja -kompensointiin on TÜV Austrian ulkoisesti sertifioima.

Yrityksen hiilijalanjälkeä määritettäessä päästöt jaetaan GHGP-laskentastandardin mukaisesti kolmeen eri päästöluokkaan Scope 1, 2 ja 3. Luokittelu riippuu siitä, hallitseeko ja synnyttääkö yritys päästöjään suoraan (Scope 1), ostetun energian kautta (Scope 2) vai ovatko ne niin sanotusti välillisiä päästöjä alku- ja loppupään prosesseista liittyen esimerkiksi raaka-aineisiin, logistiikkaan, loppusijoitukseen (Scope 3). Tuotantolitroihin suhteutetut kokonaispäästömme ovat koko Eckes-Granini konsernin alimpia. Tämä johtui muun muassa nestepakkauskartonkiin pakattujen tuotteidemme runsaasta valikoimasta, sillä nestepakkauskartongin päästökerroin on suhteellisen matala. Päästöt määritettyämme saimme paremman kokonaiskuvan ja ymmärryksen hiilijalanjälkemme koostumuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Ilmastoneutraalius ja päästökompensointi

Ensimmäiset askeleet ilmastonsuojelua kohti otetaan aina välttämällä ja vähentämällä päästöjä. Vaikka Eckes-Granini Finland on jo tehnyt merkittäviä parannuksia esimerkiksi energiatehokkuudessaan, sen ilmastonsuojelutyö jatkuu. Yritys luokitellaan ilmastoneutraaliksi, kun sen määritellyt kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan kansainvälisesti tunnustettujen hiilensidontaprojektien kautta. Päästöjen välttämisen ja vähentämisen lisäksi kompensointi on tärkeä osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa ilmastotoimien suhteen. Hiilensidontaprojektit auttavat poistamaan tai estämään kasvihuonekaasujen pysymisen ilmakehässä tai pääsyn ilmakehään esimerkiksi metsänsuojelun, metsityksen tai uusiutuvan energian kehittämisen kautta. Lisäksi hiiltä sitovat hankkeet edistävät myös muuta kestävää kehitystä projektimaissa. On huomioitava, että ilmastoneutraali yritys ei takaa ilmastoneutraalia tuotetta.

Eckes-Granini Finland Oy Ab on ilmastoneutraali yritys vuodesta 2021 lähtien kompensoituaan ne väistämättömät Scope 1 ja Scope 2 -päästöt, joita se ei ole kyennyt välttämään ja vähentämään muilla keinoin. Näihin päästöihin kuuluu suorat päästöt yrityksemme omistamista ajoneuvoista. Tämän lisäksi olemme päättäneet ilmastonsuojeluun sitoutuneena kompensoida vapaaehtoisesti myös ylimääräisiä, mutta suoran toimintamme ja koko arvoketjun kannalta meille olennaisia Scope 3 -päästöjä. Näihin päästöihin kuuluvat välilliset päästöt energian käytöstä ja polttoaineista, henkilöstön työmatkoista, veden käytöstä, liikematkoista ja jätteiden käsittelystä.

Vaikka pätevöitynyt taho laskee päästöt asianmukaisilla päästökertoimilla, jokainen hiilijalanjälki sisältää epävarmuustekijöitä. Varmistaaksemme yrityksemme ilmastoneutraaliuden, 10 %:n varmuusmarginaali lisätään laskettuihin päästöihin kompensointia varten. Kompensoitava määrä on siis 110 % lasketuista päästöistä. Vaikka yrityksemme ilmastoneutraalius onkin merkittävä askel ilmastonsuojelutyömme edistämiseksi, ei se ole ensimmäinen eikä suinkaan viimeinen. Kuten tähänkin asti, jatkamme päästöjä vähentäviä toimenpiteitä toimintojemme ja tuotteidemme suunnittelussa ja toteutuksessa.
Loput väistämättömät päästömme kompensoimme yhteistyökumppanimme ClimatePartnerin avustuksella. Päästöjen kompensointi itsessään suoritetaan Brasiliassa Amazonin sademetsää suojelevassa projektissa, joka noudattaa Verified Carbon Standard (VCS) ja CCBS Gold Level -projektistandardeja. Kompensointiprojekti on todennettu DNV (USA) Inc. (DNV GL) toimesta. CCB-standardit ovat johtavia standardeja, joita käytetään yhdessä VCS maa-, metsätalous- ja maankäyttöhankkeiden kanssa.

Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet

Tieteeseen perustuvaa päästöjen vähennystä Eckes-Granini tekee yhteistyössä riippumattoman SBT(Science Based Targets) -aloitteen kanssa. SBT-aloite määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisessa ja arvioi yritysten päästövähennystavoitteita. Intensiivisen arvioinnin jälkeen SBT-aloite hyväksyi Eckes-Graninin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden olevan yhdenmukaiset Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.Eckes-Graninin tavoitteena on vähentää liiketoimintansa suoria kasvihuonekaasupäästöjä (Scopes 1 ja 2) 95 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Suunnitelmana on jatkuvasti vähentää energiankulutusta ja proaktiivisesti korvata energiatuotantojärjestelmiä ilmastoystävällisillä vaihtoehdoilla. Lisäksi yrityksen oma ajoneuvokanta on tarkoitus muuttaa ilmastoystävälliseksi ajoneuvoteknologiaksi. Tämän lisäksi Eckes-Granini on asettanut tavoitteekseen vähentää arvoketjunsa epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä (Scope 3) 50 % tuotettua litraa kohti vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Keskeiset toimenpiteet Scope 3 päästöjen vähentämiseksi on kohdistettu raaka-aineista, pakkausmateriaaleista, logistiikasta, liike- ja työmatkoista aiheutuville välillisille päästöille.

Sademetsän suojeluprojekti

Koska Brasilialla on läheinen yhteys liiketoimintaamme, valitsimme sademetsät Portelissa Eckes-Granini Groupin yhteiseksi suojeluprojektiksi. Hankimme Brasiliasta runsaasti trooppisia hedelmiä, kuten appelsiineja. Amazonin alueen sademetsillä on erittäin tärkeä rooli ilmastonmuutosta hillitsevänä hiilinieluna, sillä metsä sitoo itseensä paljon ilmakehän hiilidioksidia. Metsänsuojeluprojektin ideana on sademetsien pitkäaikainen suojelu ja säilyttäminen sekä maanomistuksen varmistaminen paikallisille asukkaille, jotka elävät sopusoinnussa metsän kanssa. Sademetsissä elää valtava määrä eläin- ja kasvilajeja sekä paikallisia ihmisiä, jotka kuuluvat Brasilian köyhimpään väestöön. Metsiä hävitetään koko ajan tehoviljelmien tieltä, sillä Brasilian lait mahdollistavat metsien hakkuut ja suurten viljelmien perustamiset ”käyttämättömillä alueilla”, joiksi sademetsätkin luetaan. Projektin avulla alueen asukkaille luodaan myös uusia tulonlähteitä ja koulutusmahdollisuuksia.

Eckes-Granini Finland on hyvittänyt kyseisen suojeluprojektin kautta yhteensä jo n. 1902 tonnia hiilidioksidipäästöjään, jotta se on voinut kutsua itseään todennetusti ilmastoneutraaliksi yritykseksi vuodesta 2021 alkaen. Päästöhyvitys on jatkossa jokavuotinen toimenpide niille päästöillemme, joita emme ole onnistuneet aktiivisin toimin vähentämään.Metsänsuojelua, Portel, Brasil. (climatepartner.com/1086)

Kytkeytyminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs):


 • Paremmat elinolot yhdellä Brasilian köyhimmistä alueista
 • Hunajan tuotanto vaihtoehtoisena tulonlähteenä
 • Tehokkaampien uunien toimittaminen alueen väestölle vähentää keuhkosairauksia
 • Hankkeen operoimien veneiden avulla toimitetaan lääkkeitä syrjäisiin kyliin
 • Vedensuodattimien jakelu paikalliselle väestölle

 • Tulomahdollisuuksien luominen Amazonin asukkaille esimerkiksi pippurin viljelyn tai metsänvartijakoulutuksen kautta
 • Pitkäksi aikaväliksi turvatut, virallisesti vahvistetut maaoikeudet paikallisille kansalaisille
 • Veneiden tarjoaminen kuljetuksia varten; lisää turvallisuutta metsäpartioiden avulla
 • Projekti säilyttää Amazonin sademetsiä yhtenä tärkeimmistä maailmanlaajuisista hiilinieluista ja suojelee niitä metsien hävittämiseltä

 • Uhanalaisten lajien elinympäristön säilyttäminen: kapusiiniapina, mustapartasaki, tiikerikissa ja jättiläissaukko
 • Maaoikeuksien turvaaminen torjuu köyhien syrjintää ja parantaa heidän turvallisuuttaan
 • Pitkäaikainen tukemme helpottaa kestävän kehityksen hankkeita globaalisti