Lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset

Lakisääteisten ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten täyttäminen on Eckes-Granini Finlandille keskeistä. Eckes-Granini Finlandia koskevat tärkeimmät ympäristösäädökset ovat ympäristönsuojelulaki ja -asetus, jätelaki ja -asetus, vesihuoltolaki, asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä, kemikaalilaki ja -asetus sekä pelastuslaki. Käytämme lakisääteisten vaatimusten seurantaan ja vaatimusten täyttymisen arviointiin säädösrekisteripalvelua. Palvelun avulla saamme tiedon uusista ja muuttuneista säädöksistä. Huomioimme säädösmuutokset toiminnassamme ja todennamme kaikkien lakisääteisten vaatimusten noudattamisen vuosineljänneksittäin.

Eckes-Granini Finlandille myönnettiin ensimmäisen kerran ympäristölupa vuonna 2004 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Joulukuussa 2014 jätettiin hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto siirsi hakemuksen käsittelyn Turun kaupungin ympäristönsuojeluun, joka antoi lokakuussa 2016 päätöksensä, että vanha, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2004 myöntämä ympäristölupa pysyy voimassa.


Lakisääteiset vaatimukset


Ympäristöluvan edellytyksenä on, että seuraavia lupamääräyksiä noudatetaan:

 • Päästöt viemäriin: Eckes-Granini Finlandin tulee olla selvillä tehtaalta kaupungin viemäriverkostoon johdettavien jätevesien laadusta ja määrästä. Jäteveden aiheuttama kuormitus ei saa vaarantaa kaupungin jätevedenpuhdistamon toimintaa. Jätevesien johtamisesta on tehty Turun kaupungin kanssa erillinen liittymissopimus.
 • Melu: Tehtaan toiminnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso saa lähimpien asuintalojen pihapiirissä tai muissa melulle altistuvissa kohteissa olla päivällä enintään 55 dB ja yöllä enintään 50 dB.
 • Kemikaalit: Eckes-Granini Finlandin on oltava selvillä käyttämiensä terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Mahdollisuuksien mukaan on valittava olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa. Kemikaalit ja toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
 • Jätteet: Jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja ne tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty jätelain tarkoittamalla tavalla. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Vaaralliset jätteet on pakattava ja varastoitava asianmukaisesti.
 • Tarkkailu ja raportointi: 
  • Prosessijätevesien laatua on tarkkailtava kuukausittain otettavilla koontanäytteillä.
  • Eckes-Granini Finlandin on viipymättä ilmoitettava poikkeuksellisen suurista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Turun vesilaitokselle tarpeellisessa laajuudessa.
  • Tehtaan toiminnasta tulee laatia vuosittain yhteenvetoraportti Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
 • Paras käyttökelpoinen tekniikka: Eckes-Granini Finlandin on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava soveltuvan tekniikan käyttöönottoon.
 • Muutokset toiminnassa: Tuotannon merkittävästä lisäämisestä, muuttamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.


Vuonna 2022 Eckes-Granini Finland on toiminut ja raportoinut lupaehtojen mukaisesti. Eckes-Granini Finland raportoi vuosittain Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Lisäksi olemme velvollisia raportoimaan Tilastokeskukselle ja Elintarviketeollisuusliitolle pyydettäessä.

Vapaaehtoisista sitoumuksista olemme jo toista kautta mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Uusi sopimuskausi käynnistyi vuonna 2017 ja kestää vuoteen 2025 saakka. Energiatehokkuussopimukset ovat koko Suomen laajuinen keino edistää energian tehokasta käyttöä. Eckes-Granini Finlandissa on tehty energiakatselmus energiatehokkuussopimukseen liittyen ja suunnitelmana on sopimuskauden aikana toteuttaa katselmuksessa havaitut soveltuvat toimenpiteet. Energiatehokkuussopimukseen liittyneenä raportoimme energia-asioista vuosittain Motiva Oy:lle. Eckes-Granini Finland hyödyntää toiminnoissaan myös elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen alaan liittyvää EMAS-viiteasiakirjaa ja on tehnyt itsearviointia eri ympäristönsuojelun tason indikaattoriseurannassaan. Seuraamme parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden käyttöämme tekemämme BAT(Best Available Techniques)-selvityksen vuosittaisen uudelleenarvioinnin kautta. Kyseistä selvitystä peilataan Euroopan Komission Täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2019/2031 elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden BAT-päätelmien vahvistamisesta.