Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Toteutuma 2020

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite
Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide
1. Pastöörialueiden eristykset
2. Tuoteveden hapenpoiston energiakäytön optimointi
Mittari (kokonaistavoite)
1. Laskennallinen energiansäästö pastööriä kohden saavutettu
2. Tuoteveden hapenpoistolaitteen sähkönkulutuksen väheneminen noin 70 % vuodessa. Vedenkulutuksen väheneminen noin 1200 m³ vuodessa.
Vastuuhenkilö
Prosessi-insinööri
Aikataulu
2020
Lähtötilanne
Käyttöhyödykkeiden kulutusta optimoitava prosessseissa
Toteutuma 2020
1. Useamman vuoden jatkuneet pastöörialueiden eritystyöt saavuttivat 100 % valmiusasteen ja vuonna 2020 toteutettiin myös ylimääräinen lisäeristystyö. Kaiken kaikkiaan projektilla tullaan vuodessa saavuttamaan energiansäästöä 90 MWh. Energiansäästö vuonna 2020 oli noin 29 MWh.
2. Hapettoman laitteiston optimointityöhön liittyvät esiselvitykset tehty Q4 / 2020
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoitteet osittain saavutettu, koska pastöörialueiden eristämistyöt saatiin tehtyä kokonaisuudessaan lisäeristystyöt mukaan lukien. Hapenpoistolaitteiston ohjelmistopäivitys siirtyi kuitenkin tammikuulle 2021 ja valvottu käyttöönotto huhtikuulle 2021.
Tavoite
Veden kulutuksen vähentäminen
Toimenpide
Kylmätuotannon jäähdytysveden siirto suljettuun kiertoon
Mittari
(kokonaistavoite)
L8 pastöörin kokonaisvedenkulutuksen väheneminen 6,5 %
Vastuuhenkilö
Prosessi-insinööri
Aikataulu
2020
Lähtötilanne
Kylmätuotannon jäähdytysveden kulutusta vähennettävä
Toteutuma 2019
Suunnitelman edistäminen kylmätuotannon suljetusta jäähdytysvedenkierrosta keskeytettiin toistaiseksi, sillä aloitettiin kattavampi kartoitustyö kaukokylmän käyttöönoton suhteen yhdessä Artukaisten tehdasalueen muiden yritysten kanssa. Vaikka tavoitteen scope muuttui, L8-pastöörille tehtiin ylimääräisiä optimointitöitä ja kylmätuotannon jäähdytysveden käyttöä saatiin tunnissa laskettua 15 m³:sta 2 m³:een. Tämä tarkoittaa jäähdytysveden kulutuksessa 87 % vähennystä. Ominaisjätevesipäästöt pienenivät 10,2 % vuodesta 2019 (1,87 jätevesilitraa / 1 mehulitra) vuoteen 2020 (1,68 jätevesilitraa / 1 mehulitra).
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu vaihtoehtoisella toimenpiteellä


Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite
 Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen
Toimenpide
1. Jätekirjanpidon tarkentaminen kuukausitasolle ja viestiminen niistä tuotannon näytöillä
2. Neuvottelutilojen ympäristötietoisuusviestinnän lisääminen
Mittari
(kokonaistavoite)
Ympäristötietoisuuden paraneminen
Vastuuhenkilö
Ympäristövastaava
Aikataulu
2020
Lähtötilanne
Jätteisiin ja kierrätykseen liittyvää ympäristötietoisuutta tehostettava
Toteutuma 2020
1. Jätekirjanpito tarkennettu vuoden alusta kuukausitasolle entisen kvartaaliseurannan tilalle. Viestitty kuukausittain tuotannon näytöillä ja intranetissä.
2. Neuvottelutiloihin tilattu huoneentaulut muistuttamaan ympäristöystävällisistä neuvottelutilakäytännöistä
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite osittain saavuettu, sillä jätekirjanpito tarkennettiin kuukausitasolle heti vuoden alusta. Neuvottelutilojen huoneentaulujen asennus siirtyi tammikuulle 2021. 

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite
Kuljetusten päästöjen seuranta
Toimenpide
Ympäristötavoitteiden pyytäminen kuljetusliikkeiltä, jotka kuljettavat Eckes-Granini Finlandin rahteja.
Mittari
(kokonaistavoite)
Yhteiset tavoitteet asetettu
Vastuuhenkilö
Logistiikka- ja ostopäällikkö
Aikataulu
2020
Lähtötilanne
Yhteiset tavoitteet asetettava Eckes-Granini Finlandin rahteja kuljettavien kuljetusliikkeiden kanssa
Toteutuma 2020
Kuljetuskumppaneilta saatu tavoitteet. Kuljetusliikkeet optimoivat jatkossakin kuormansuunnittelua ja ajoreittejä. Jatkokeskustelua jatkettu sisäisesti vaihtoehdosta ostaa rahtipalveluita uusiutuvalla dieselillä.
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite
Vastuullisuus, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide
1. Tehdään suunnitelma kasvipohjaisten pakkausmateriaalien käyttöönoton lisäämisestä
2. Selvitetään tehtaan hiilijalanjälki ja tehdään suunnitelma sen CO2-kompensoinnista
Mittari
(kokonaistavoite)
Etenemissuunnitelmien laatiminen sekä viestiminen aiheista
Vastuuhenkilö
Tuotepäällikkö, Ympäristöjärjestelmävastaava, Viestintäpäällikkö
Aikataulu
2020
Lähtötilanne
Tehostettava entisestään sisäistä ympäristöviestintää
Toteutuma 2020
1. Päätös Tetra Edge 1 L pakkausten siirtämisestä kasvipohjaisempiin materiaaleihin. Kaikki Marli Juissi pakkaukset kokeneet ensimmäisenä päivityksen. Pakkauksissa viestitään sen ympäristöystävällisyydestä ja vastuullisuudesta sekä muistutetaan kierrättämisen tärkeydestä. Sisäisesti viestitty henkilöstölehdessä (Mehukas 2 / 2020) sekä diginäytöillä.
2. Tehtaan suorasta toiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt määritetty vuodesta 2019. Tämän seurauksena Scope 1 ja 2 -päästöt kokonaisuudessaan ja lisäksi toiminnan kannalta relevantit Scope 3 päästöt kompensoitu Brazilian sademetsiä suojelevassa kompensointiprojektissa. Sisäisesti viestitty henkilöstölehdessä (Mehukkaat 1 & 2 / 2020).
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu
Tavoite
Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle 
Toimenpide
1. Yrityksen internetsivujen, tuotekuvaston vastuullisuusosion ja yritysesittelyn ylläpitäminen. Tiedon tarjoaminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
2. Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyysviestinnän lisääminen kuluttajapakkauksiin.
3. Marli Sporttistipendi -sivuston kävijämäärän seuraaminen
Mittari
(kokonaistavoite)
Internetsivujen vastuullisuussivuston, Team Rynkeby -sivun ja Marli Sporttistipendin -sivuston kävijämäärän seuraaminen ja kasvattaminen 10 % vuodessa
Vastuuhenkilö
Viestintäpäällikkö
Aikataulu
2020
Lähtötilanne
Tehostettava entisestään ulkoista vastuullisuus- ja ympäristöviestintää
Toteutuma 2020
1. Vastuullisuussivujen kävijämäärä Q4/19: 96 kpl; Q4/20: 438 kpl --> kävijämäärät  nousivat 78 %
Jaksoesittelyjen määrät asiakkaille: 8
2. Team Rynkeby –sivun kävijämäärä Q4/19: 75 kpl; Q4/20: 43 kpl --> kävijämäärät laskivat 43 %
Lehdistöosumat: 21
3. Marli Sporttistipendi –sivuston kävijämäärä Q4/19: 214 kpl; Q4/20: 635 kpl --> kävijämäärät nousivat 66 %
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu reilusti vastuullisuussivujen ja Marli Sporttistipendin osalta, mutta Team Rynkebyn -sivun osalta jäätiin tavoitteen alle. Tähän mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä oli pyöräilytapahtuman peruuntuminen COVID-19-pandemiatilanteen takia sekä sivustolle tehty rakennepäivitys. Tammikuussa 2020 avattiin uutena viestintäväylänä myös Eckes-Granini Finlandin LinkedIn-kanava, jolla jaetaan paljon yrityksen vastuullisuustekoja kautta linjan.

Tavoitteet 2021

Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen

Tavoite
Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide
1. Paineilmavuotojen havaitseminen ja korjaaminen
2. Sokeritankkien lämmitys lauhteen hukkalämmöllä
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Seurantamenetelmä otettu käyttöön ohjeistuksineen. Havaittujen paineilmavuotojen määrän seuranta. Havaitut paineilmavuodot korjattu.
2. Sokeritankin lämmitys vaihdettu suorahöyrystä hönkähöyryyn. Höyryenergian optimoinnin energiansäästötavoite vuositasolla 19 MWh.
Vastuuhenkilö
1. Prosessi-insinööri
2. Kiinteistöteknikko
Aikataulu
1. 2021
2. Q1 / 2021
Tavoite
Kylmätuotannon veden kulutuksen vähentäminen                                                                                                                                          
Toimenpide
Selvitystyön tekeminen kaukokylmän käyttöönotolle
Mittari
(kokonaistavoite)
Suunnitelma laadittu kaukokylmän käyttöönotolle
Vastuuhenkilö
Prosessi-insinööri
Aikataulu
2021

Kiertotalouden tehostaminen

Tavoite
 Ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien käyttöosuuden lisääminen
Toimenpide
Muovin määrän vähentäminen kuluttajapakkauksissa ja uusiomuovin osuuden lisääminen myyntiyksiköissä
Mittari
(kokonaistavoite)
Elopak Sensen pakkausten korkit vaihdettu pienempiin kasvipohjaisiin muovikorkkeihin. Paperipilli korvannut muovipillin annospakkauksissa. Tasokalvot vaihtuneet kierrätetystä muovista valmistettuun materiaaliin.
Vastuuhenkilö
Osto- ja logistiikkapäällikkö
Aikataulu
Q1 / 2021

Ilmastonsuojelun edistäminen

Tavoite
Ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentäminen
Toimenpide
Ohjataan käyttämään ympäristöystävällisempiä polttoaineita yrityksen omistamissa ajoneuvoissa
Mittari
(kokonaistavoite)
Ympäristöystävällisempien polttoainelitrojen käyttöosuuden (%) kolminkertaistaminen vuoden 2020 lukemasta (5% --> 15%)
Vastuuhenkilö
Talousjohtaja
Aikataulu
2021

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite
Vastuullisuus-, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä                                                                                               
Toimenpide
1. Koulutetaan päivitetty ympäristöraportti henkilöstölle ja kartoitetaan parannusehdotukset
2. Vastuullisuusohjelman kuuden osa-alueen hankkeiden säännöllinen viestiminen henkilöstölle
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Henkilöstö koulutettu ja parannusehdotukset analysoitu
2. Näyttötaululla ja Juicenetissä 4x vuodessa sekä joka Mehukkaassa vastuullisuuskatsaus
Vastuuhenkilö
1. Ympäristöinsinööri
2. Viestintäpäällikkö
Aikataulu
1. Q3 / 2021
2. 2021
Tavoite
Vastuullisuus - ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide
1. Vastuullisuusviestinnän lisääminen Marli Natur -kuluttajapakkauksiin
2. Ilmastoneutraalista yrityksestä viestiminen
3. LinkedIn yrityssivulla viestiminen
4. Marli Sporttistipendin hakijamäärän kasvattaminen
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Internetsivujen vastuullisuusosion kävijämäärän seuraaminen ja kasvattaminen 20 % vuoden 2021 aikana verrattuna vuoteen 2020.
2. Kävijämäärätavoite uudella Ilmastoneutraali yritys -sivulla 800 kpl vuodessa
3. Vastuullisuusviestien julkaisujen tavoitemäärä vuodessa 12 kpl. Kyseisten vastuullisuusviestien tavoite katselukerroille 350 kpl per julkaisu.
4. Marli Sporttistipendin hakijamäärän seuraaminen ja kasvattaminen 20 % vuoden 2021 aikana verrattuna vuoteen 2020
Vastuuhenkilö
1. Tuoteryhmäpäällikkö
2.-4. Viestintäpäällikkö
Aikataulu
2021