Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua.

Poikkeus- ja hätätilanteiden aiheuttamat ympäristövaarat on tunnistettu tehdasalueella. Yrityksessä on laadittu ohjeistus poikkeus- ja hätätilanteissa toimimiseen, esimerkiksi ohjeet palohälytyksen tai kemikaalivuodon sattuessa. Toiminnalle on laadittu myös pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on strateginen suunnitelma kiinteistön johtoa ja turvallisuusorganisaatiota varten ja sen tärkein lähtökohta on riskienarviointi, jota myös pelastuslainsäädäntö edellyttää. Ympäristöriskejä on arvioitu myös Kriisinhallinta- ja toipumissuunnitelman osana, jonka tarkoituksena on määrittää kriisitilanne ja kuvata eri toimintojen kriisinhallintaan ja kriisistä toipumiseen liittyvät asiat ja vastuut EGFin:ssa.

Eckes-Granini Finlandin kiinteistössä turvallisuusorganisaatio on koottu kiinteistössä toimivien yritysten henkilöstöstä. Turvallisuusjohtajan tehtävänä on johtaa kiinteistön turvallisuutta sekä hallinnollisesti että operatiivisesti. Suojelujohtajan tehtävänä on normaalioloissa yhteistyössä suojeluvalvojien kanssa kiinnittää huomiotaan kiinteistön turvallisuusjärjestelyihin sekä tarvittaessa ilmoittaa havaitsemansa puutteet kiinteistön edustajalle. Onnettomuus- tai hälytystilanteessa suojelujohtajan tehtävä on johtaa suojeluvalvojien toimintaa ja toimia tilannejohtajana viranomaisten paikalle saapumiseen saakka. Suojeluvalvojien vastuulla on toimia ohjeiden ja koulutuksensa mukaisesti palohälytyksissä ja muissa häiriötilanteissa. Suojeluvalvojien ensisijainen tehtävä on varmistua siitä, että hälytystilanteessa rakennuksesta poistuminen sujuu suunnitellusti ja kaikki tiloissa olevat pääsevät turvallisesti poistumaan lähintä poistumisreittiä käyttäen. Kiinteistön turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt saavat säännöllisesti koulutussuunnitelman mukaista koulutusta voidakseen toimia tehokkaasti tehtävissään. Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutusta järjestetään kerran kolmessa vuodessa suojelujohtajalle. Suojeluvastaaville räätälöityä koulutusta tarpeen mukaan järjestetään kerran kolmessa vuodessa. Koko turvallisuusorganisaatio saa myös ensiapukoulutusta harjoituksineen sekä alkusammutuskoulutusta harjoituksineen kerran kolmessa vuodessa. Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti ja niissä turvallisuusorganisaatio pääsee harjoittelemaan sovittuja toimintamalleja saaden palautteen toiminnastaan.

Vuonna 2020 tehtiin yksi poistumisharjoitus. Poistuminen kiinteistöstä itsessään sujui harjoitusta seuranneen paikallisen palopäällikön ja Eckes-Granini Finlandin suojelujohtajan mukaan hyvin. Sisäisenä palautteena ja kehityskohteena nostettiin esiin muun muassa laajemman kohdennetun koulutuksen tarjoaminen hätätilannemenettelyitä varten.

Kaikki turvallisuuhavainnot ja onnettomuudet dokumentoidaan ja käsitellään sekä tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Vuonna 2020 ei raportoitu yhtään ympäristöaiheista onnettomuutta, mutta sisäisiä ympäristöön liittyviä turvallisuushavaintoja kirjattiin järjestelmään kaksi kappaletta. Ensimmäisen havainnon seurauksena mehunvalmistuksen aromivarastoon asennettiin valuma-altaat aromihyllyjen alle. Toinen turvallisuushavainto koski lipeän purkupaineen puutteellista rajoitinta ja ohjeistusta. Välittömänä toimenpiteenä ohjeistukset lisättiin purkulaitteiston yhteyteen ja vuoden 2021 aikana tullaan vielä asentamaan laitteistoon virtausvahti mehunvalmistuksen automaatiopäivityksen yhteydessä.

Vuonna 2020 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui kolme lievää ympäristöpoikkeamaa, jotka liittyivät jäteveden pH-arvoon. Säännöllisesti tehtävissä analyyseissa syyskuun koontanäytteessä (keräysajankohta 14.9.-15.9.) pH:n havaittiin lievästi ylittäneen raja-arvon. Edellisenä yönä L02-pastöörin pesussa emäsliuosta oli mennyt viemäriin. Marraskuun koontanäytteessä (keräysajankohta 17.11.-18.11.) pH:n havaittiin myös lievästi ylittäneen raja-arvon. Ympäristövastaavan tutkimuksissa syytä korkealle pH-arvolle ei kuitenkaan löytynyt, mutta sen epäillään liittyvän myös L02-pastöörin toimintaan, sillä vastaavaa pesujen keskeytymistä oli tapahtunut useaan otteeseen syksyn aikana. Kolmas ympäristöpoikkeama kirjattiin sisäisenä havaintona vastaavasti L02-pastöörin pesun keskeytymisestä 7.10., kun 5-7 m3 emäspesuliuosta päätyi viemäriin. Pastöörille on korjaavana toimenpiteenä tehty useampia ohjelmamuutoksia, joista viimeisimmän pesupumpuille 18.1.2021 tehdyn ohjelmanmuutoksen sekä venttiilivian korjauksen 15.2.2021 jälkeen ei pesukemikaalien joutumista viemäriin ole enää esiintynyt.