Eckes-Granini Finlandin ympäristöpolitiikka

Eckes-Granini Finland Oy Ab:n (EGFin) toiminta-ajatus on tarjota kuluttajille korkealaatuisia hedelmistä, marjoista, vihanneksista ja muista kasvikunnan tuotteista valmistettuja nestemäisiä juomia ja välipaloja. Näitä tuotteita myydään ja markkinoidaan tunnettujen tuotemerkkien (mm. Marli, Mehukatti, God Morgon, granini, Brämhults, Tropic) alla. EGFin:n ympäristöpolitiikan perustana on tuottaa mahdollisimman puhtaita tuotteita, jotka missään elinkaarensa vaiheessa eivät vahingoita tai haittaa ympäristöä. EGFin panostaa vastuullisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen. Tuotteet pakataan ympäristön kannalta suotuisaan pakkaukseen tinkimättä tuotteiden ominaisuuksista ja hygieniavaatimuksista. 

Tähän pyrkiessään Eckes-Granini Finland sitoutuu kaikessa toiminnassaan ympäristönsuojeluun ja sen tason jatkuvaan parantamiseen:

• noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita
• ehkäisemällä ympäristön pilaantumista 
• ympäristöjärjestelmän jatkuvalla parantamisella 

Ympäristöpolitiikassaan EGFin sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä. EGFin on mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. EGFin ottaa huomioon myös kansainväliset ympäristöä, ympäristönsuojelua, jätehuoltoa, pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevat standardit ja vaatimukset.


Ympäristöpäämäärät

EGFin:n ympäristöpolitiikan mukaisesti keskeisiksi ympäristöpäämääriksi on valittu:

  • Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen
  • Kiertotalouden tehostaminen
  • Ilmastonsuojelun edistäminen
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen

EGFin käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua.

Energian kulutusta ja jäteveden määrää pyritään vähentämään. Jätevesi ei ole laadultaan haitallista jätevesilaitokselle. Kiertotaloutta pyritään edistämään jätteiden synnyn ja materiaalihukan minimoimisella valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa, sekä tuotteiden pakkausmateriaalisuunnittelua tehtäessä. Jätelain mukaisesti EGFin pyrkii minimoimaan loppusijoitettavan jätteen määrää kehittämällä eri jätejakeiden kierrätystä ja tehostamalla henkilökunnan koulutusta kierrätysasioissa.

Ilmastonsuojeluun sitoutuneena EGFin tavoittelee ilmanlaadun parantumista minimoimalla hiilidioksidipäästöjään oman toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys. Yrityksen omaa ajoneuvokantaa uusittaessa suositaan ilmastonsuojelullisesta näkökulmasta ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Ympäristöä koskevat vastuut on yrityksessä määritelty. Henkilökunnasta koulutetaan ympäristötietoisia työntekijöitä ja kuluttajia. Ympäristötietoutta välitetään myös sidosryhmille.

Vastuullisuusohjelmamme

Eckes-Granini Finlandin tavoite on olla vastuullisin mehunvalmistaja Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi noudatamme paikallisin toimin Eckes-Granini Groupin asettamaa kuuden osa-alueen tavoitteellista vastuullisuusohjelmaa, joka jakautuu kahteen päävastuullisuusteemaan.

Ensimmäinen näistä on planeettaan ja ympäristöön kohdistuvat parannukset vastuullisuuden näkökulmasta ja toinen ihmisten ja yhteisön eteen tehtävät vastuullisuustoimet. Nämä tekijät heijastuvatkin laatimiimme ja toteuttamiimme kestävän kehityksen tavoitteisiin, aloitteisiin ja toimiin.


Planeetta ja ympäristö

Vastuullinen täysmehu

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on käyttää vain vastuullisesti tuotettuja täysmehuraaka-aineita tuotteissamme. Vastuullisuusmerkintä pakkauksessa kertoo, että valmistaja on sitoutunut käyttämään sertifioinnin mukaisesti vastuullisesti kasvatettua hedelmää kyseessä olevassa tuotteessa. Vastuullisesti kasvatettuja hedelmiä on toistaiseksi saatavilla rajoitetusti. 

Massataselaskelman avulla hallinnoidaan käytettävien vastuullisten hedelmien määrää täysmehujen valmistuksessa. Valmistaja saa käyttää vastuullisuusmerkintää ainoastaan hankkimaansa hedelmämäärää vastaavassa tuotetussa määrässä täysmehua. Vastuullisesti kasvatettujen hedelmien viljelmillä huolehditaan työntekijöiden työoloista, riittävästä tulotasosta, terveydestä ja turvallisuudesta. Viljelmillä noudatetaan kestävän kehityksen mukaista viljelyä.

Ilmaston suojelu

Olemme tietoisia oman toimintamme kokonaishiilijalanjäljestä. Määritimme vuonna 2020 kokonaistoimintamme hiilijalanjäljen yhdessä yhteistyökumppanimme ClimatePartner:in kanssa. Päästömääritysten pohjalta jatkoimme parannustoimia päästöjen hillitsemiseksi ja vähentämiseksi. Tehtaan suoraan toimintaan liittyvät päästöt olemme kompensoineet koko Eckes-Granini Groupin kattavassa päästökompensointiprojektissa suojellen Brasilian sademetsiä. Olemme vuodesta 2021 lähtien ilmastoneutraali yritys ja täten sitoutuneita jatkamaan ilmastonsuojelutoimia tulevaisuudessakin.

Pakkausmateriaalit

Pyrimme aktiivisesti kehittämään pakkauksiamme yhdessä materiaalitoimittajiemme kanssa: pyrimme vähentämään pakkausten painoa sekä käyttämään uudelleen ja kierrättämään pakkauksia. Ympäristöhaitat pyrimme minimoimaan koko tuotteen elinkaaren ajalta valitsemalla kestäviä ja mahdollisimman hiilineutraaleita materiaaleja tuotteiden pakkausmateriaalisuunnittelua tehdessämme.

Ihmiset ja yhteisö

Sosiaalinen vastuu

Eckes-Granini Finland osallistuu panoksellaan koko konsernin Team Rynkeby God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilyyn, jonka varat ohjataan vakavasti sairaille lapsille ja heidän perheilleen. Haluamme tukea lapsia ja nuoria heidän harrastustoiminnassaan Marli Sporttistipendillä. Haluamme myös lisätä kuluttajien ympäristötietoisuutta esimerkiksi jatkuvalla ympäristöasioiden viestimisellä pakkauksissamme.

Työntekijät

Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen työpaikan, jossa työtä tekevät ovat suorituskykyisiä ja hyvinvoivia. Työsuojelua toteutamme ennaltaehkäisevästi ja henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisesti hyvinvointikyselyin, joiden avulla pyritään kehittämään omaa toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Vahvaa johtamiskulttuuria toteutetaan seitsemän periaatteen mallilla: yhteistyön edistäminen, selkeän suunnan määrittäminen, valtaannuttaminen, vapauden antaminen, uusien ajattelu- ja toimintatapojen edistäminen, suorituskyvyn parantaminen sekä palautteenannon kehittäminen.

Ravitsemus

Tuotteiden ravintoarvojen parantaminen on tuotekehityksemme yksi kantavista pääteemoista. Tavoitteenamme on tuottaa kuluttajalle jokaiseen päivään mahdollisimman hyvänmakuisia, monipuolisia ja terveellisiä tuotteita puhtaista ja aidoista luonnon raaka-aineista. Tuotteiden ravitsemuksellisuutta pyritään parantamaan muun muassa terveyttä edistävillä raaka-aineilla ja sokeria vähentämällä.