Markkinoinnin henkilörekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Eckes-Granini Finland Oy Ab
y-tunnus: 1592088-9
Pansiontie 47 b
20101 Turku

2. Tietosuojavastaava

Eckes-Granini Finland Oy Ab tietosuojavastaava:
Jukka Heimonen
(jukka.heimonen@eckes-granini.com)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joonas Toivonen
(joonas.toivonen@eckes-granini.com)

4. Rekisterin nimi

Eckes-Granini Finland Oy Ab:n markkinoinnin henkilörekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Markkinoinnin henkilörekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Eckes-Granini Finland Oy Ab:n tuotteita ja toimintaa koskeva markkinointi ja viestintä ja viestinnän kohdentaminen, liiketoiminnan ja tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen sekä tietojen tilastointi ja tutkimus.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus.

Eckes-Granini Finland Oy käyttää verkkosivuillaan myös evästeitä (cookies) edellyttäen, että hyväksyt ponnahdusikkunassa erikseen niiden käytön. Verkkosivujen käytön kannalta välttämättömiä evästeitä voidaan kuitenkin käyttää ilman suostumustasi. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja mahdollistaa palveluiden käyttöä. Lisäksi joitakin evästeitä voidaan käyttää verkkosivuston käytön analysoimiseen ja seurantaan palveluiden kehittämiseksi. Voit ponnahdusikkunassa myös kieltäytyä evästeiden käytöstä (välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta). Tarkempaa tietoa evästeistä saat rekisterinpitäjän verkkosivuilta.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen eikä sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, vaan tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Kerättyjä tietoja ei käytetä automaattisen tietojenkäsittelyn keinoin tehtävään päätöksentekoon. Tietoja ei käytetä myöskään profilointiin, josta aiheutuisi rekisteröidylle oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia.

6. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

Mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön yritysten verkkosivustoilla tai -palvelussa, edellä mainittujen tietojen lisäksi voimme kerätä verkkosivujemme ja -palvelujemme osalta seuraavaa tietoa:

Tuotevalikoimaamme ja yhtiöömme liittyen voit vierailla myös kolmannen osapuolen (Facebook, Youtube ja Instagram) ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa rakennetuilla sivustoillamme. Näillä sivustoilla voidaan käyttää alustojen ylläpitäjien evästeitä (cookies), joista rekistereihimme voi kertyä ko. evästeiden avulla kerättäviä tilastotietoja sekä mahdollisesti muita sosiaalisten verkostojen tietosuojaselosteissaan kulloinkin kerättäväksi ilmoittamia tietoja. Kehotamme tutustumaan sosiaalisten verkostojen evästeiden hallintapolitiikkaan kyseisillä sivustoilla.

7. Google Consent Mode

Käytämme verkkosivustollamme Google Consent Mode -tilaa, jonka avulla voimme varmistaa tietosuojasäädösten ja evästeiden suostumusasetusten noudattamisen. Google Consent Mode ottaa suostumusasetuksesi huomioon erityisesti käytettäessä Googlen tuotteita, kuten Google Analyticsia ja Google Adsia.

Google Consent Mode tarkistaa oletko hyväksynyt evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käytön verkkosivustollamme. Tämän tiedon perusteella Google Analytics kerää ja lähettää tietoja nykyisestä istunnostasi. Jos et ole hyväksynyt evästeiden käyttöä, tietoja verkkotoiminnastasi ei välitetä Google Analyticsille tai Google Adsille.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Verkkosivustolla tai -palveluissamme sekä kolmannen osapuolen ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa rakennetuilla sivuillamme tietoja kerätään sivustoilla vierailijoiden liikkeiden mukaan evästeiden avulla, mikäli rekisteröity on hyväksynyt evästeiden käytön.

9. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään pääsääntöisesti Eckes-Granini Finland Oy Ab:n tai samaan konserniin kuuluvien yritysten sisällä. Markkinoinnin kohdennetun sisällön tuottamisessa ja kolmansien osapuolten ylläpitämien sosiaalisten verkostojen evästeiden avulla keräämien tietojen analysoinnissa voimme käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, missä tarkoituksessa näille tahoille luovutetaan myös henkilötietoja. Palveluntarjoajat sijaitsevat Suomessa.

Myös verkkosivustolla tai -palveluissamme evästeiden avulla kerättäviä tietoja käsitellään pääsääntöisesti Eckes-Granini Group Gmbh -konsernin sisällä. Verkkosivustolla käytössä oleva Google Analytics kerää tietoja käyttäjästä myös omilla evästeillään. Google Analytics -palvelu ei kuitenkaan pysty yhdistämään keräämäänsä dataa yksittäiseen henkilöön. Kolmannen osapuolen sosiaalisissa verkostoissa ylläpidetyillä sivuillamme (Facebook, Instagram, Youtube) evästeillä kerättävien tietojen luovutuksista ja vastaanottajaryhmistä kerrotaan kyseisillä sivustoilla löytyvistä evästeiden hallintapolitiikoista.

Mikäli ulkopuolisia palveluntarjoajia tai alihankkijoita käytetään, heidän kanssaan on tehty sopimukset siitä, että he käyttävät tietoja ainoastaan Eckes-Granini Finland Oy Ab:n määräämiin käyttötarkoituksiin.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Joissain tapauksissa käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat (mainostoimisto) voivat sijaita ja/tai käsitellä keräämiämme henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuitta kolmansissa maissa. Tällöin varmistamme henkilötietojen kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet EU:n mallisopimuslausekkeilla ja riittävillä lisäsuojatoimenpiteillä tai varmistaen muutoin, että EU:n tietosuoja-asetuksen kaikki edellytykset tietojen siirrolle sekä käsittelylle kolmansissa maissa täyttyvät.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon. Muutoin rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja, kunnes rekisteröidyn suostumus markkinointiin lakkaa olemasta voimassa, korkeintaan kuitenkin 18 kuukauden ajan henkilötietojen keräämisestä.

Verkkosivuilla ja palveluissamme tai kolmannen osapuolen ylläpitämissä sosiaalisissa verkostoissa evästeiden avulla kerätyt henkilötiedot poistamme verkostojen tietosuojaselosteissa ilmoitetun mukaisesti, mikäli ilmoitettu säilytysaika on lyhyempi kuin 18 kuukautta.

11. Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään a) sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin, ja / tai b) manuaalisessa muodossa lukitussa tilassa.

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu ja henkilötietoihin pääsy on sallittu ainoastaan nimetyille valtuutetuille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja/tai henkilötietojen käsittely. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty sopimukset, joissa ne ovat sitoutuneet noudattamaan Eckes-Granini Finland Oy Ab:n henkilötietosuojakäytänteitä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 3) omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

13. Suostumuksen peruuttaminen ja käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella suoritettua henkilötietojen käsittelyä. Suostumuksen peruuttaminen tai käsittelyn vastustus ei vaikuta ennen peruuttamista tai vastustusta suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä sähköpostitse rekisteriasioista vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen (tietosuojaselosteen kohta 3).

14. Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Kielto toimitetaan sähköpostitse rekisteriasioista vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen (tietosuojaselosteen kohta 3).

15. Valituksen tekeminen henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

16. Muutokset tietosuojaselosteessa

Eckes-Granini Finland Oy Ab kehittää jatkuvasti henkilötietosuojakäytäntöjään muuttuvan lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio markkinoinnin henkilörekisterin tietosuojaselosteesta ja informointiasiakirjasta löytyy aina verkkosivultamme osoitteesta: www.eckes-granini.fi.