Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua.

Poikkeus- ja hätätilanteiden aiheuttamat ympäristövaarat on tunnistettu tehdasalueella. Yrityksessä on laadittu ohjeistus poikkeus- ja hätätilanteissa toimimiseen, esimerkiksi ohjeet palohälytyksen tai kemikaalivuodon sattuessa. Toiminnalle on laadittu myös pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on strateginen suunnitelma kiinteistön johtoa ja turvallisuusorganisaatiota varten ja sen tärkein lähtökohta on riskienarviointi, jota myös pelastuslainsäädäntö edellyttää. Ympäristöriskejä on arvioitu myös kriisinhallinta- ja toipumissuunnitelman osana, jonka tarkoituksena on määrittää kriisitilanne ja kuvata eri toimintojen kriisinhallintaan ja kriisistä toipumiseen liittyvät asiat ja vastuut EGFin:ssa.

Eckes-Granini Finlandin kiinteistössä turvallisuusorganisaatio on koottu kiinteistössä toimivien yritysten henkilöstöstä. Turvallisuus- ja suojelujohtajan tehtävänä on johtaa kiinteistön turvallisuutta sekä hallinnollisesti että operatiivisesti. Suojelujohtajan tehtävänä on normaalioloissa yhteistyössä suojeluvalvojien kanssa kiinnittää huomiotaan kiinteistön turvallisuusjärjestelyihin sekä tarvittaessa ilmoittaa havaitsemansa puutteet kiinteistön edustajalle. Onnettomuus- tai hälytystilanteessa suojelujohtajan tehtävä on johtaa suojeluvalvojien toimintaa ja toimia tilannejohtajana viranomaisten paikalle saapumiseen saakka. Suojeluvalvojien vastuulla on toimia ohjeiden ja koulutuksensa mukaisesti palohälytyksissä ja muissa häiriötilanteissa. Suojeluvalvojien ensisijainen tehtävä on varmistua siitä, että hälytystilanteessa rakennuksesta poistuminen sujuu suunnitellusti ja kaikki tiloissa olevat pääsevät turvallisesti poistumaan lähintä poistumisreittiä käyttäen. Kiinteistön turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt saavat säännöllisesti koulutussuunnitelman mukaista koulutusta voidakseen toimia tehokkaasti tehtävissään. Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutusta järjestetään kerran kolmessa vuodessa suojelujohtajalle. Suojeluvastaaville räätälöityä koulutusta tarpeen mukaan järjestetään kerran kolmessa vuodessa. Koko turvallisuusorganisaatio saa myös ensiapukoulutusta harjoituksineen sekä alkusammutuskoulutusta harjoituksineen kerran kolmessa vuodessa. Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti ja niissä turvallisuusorganisaatio pääsee harjoittelemaan sovittuja toimintamalleja saaden palautteen toiminnastaan. Vuonna 2022 tehtiin yksi poistumisharjoitus kriisitestin osana. Poistuminen sujui hyvin, mutta tavoitteenamme on kehittää poistumisharjoitusten raportointia.

Kaikki turvallisuuhavainnot ja onnettomuudet dokumentoidaan ja käsitellään sekä tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Vuonna 2022 ei raportoitu yhtään ympäristöaiheista onnettomuutta, mutta sisäisiä ympäristöön liittyviä turvallisuushavaintoja kirjattiin järjestelmään kaksi kappaletta. Ensimmäinen turvallisuushavainto liittyi täyttökoneen tiivisteen aiheuttamaan peroksidivuotoon. Tilanteesta ei aiheutunut kuitenkaan henkilö- tai ympäristövahinkoja. Havainnon seurauksena huono tiiviste vaihdettiin uuteen. Toinen havainto liittyi työtapaturmaan, jossa oli myös ympäristönäkökulma. Viemäriin hävitettävän mehun neutralointitoimenpiteessä näytehanasta tuli työntekijän päälle kuumaa emäspesuliuosta. Tapahtuneen seurauksena pesuliuospitoisuudet lisättiin käyttöturvatiedotteisiin ja tehtiin päätös neutralointitarpeiden määrittelyn tarkastuksesta.

Vuonna 2022 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui viisi lievää ympäristöpoikkeamaa, jotka liittyivät jäteveden pH-arvoon. Säännöllisesti tehtävissä analyyseissa helmikuun koontanäytteessä (keräysajankohta 2.2.-3.2.) pH:n havaittiin alittaneen raja-arvon. Eckes-Granini Finlandin oman jäteveden pH:n online-mittaus jätevesinäytteen keräyksen ajankohtana oli sallittujen raja-arvojen sisällä. Kiinteistön vuokralaisen tutkimuksissa syytä alhaiselle pH-arvolle ei löytynyt. Syyskuun koontanäytteessä (keräysajankohta 7.9.-8.9.) pH:n havaittiin alittavan raja-arvon. Jäteveden näytteenkeruupäivänä molemmilla kiinteistön toimijoilla oli prosesseissaan häiriö, jotka korjattiin heti havaitsemisen jälkeen. Marraskuun koontanäytteen (keräysjakso 9.11.-10.11.) pH:n havaittiin lievästi alittavan raja-arvon. Oma jäteveden pH:n online-mittaus jätevesinäytteen keräyksen ajankohtana oli sallittujen raja-arvojen sisällä. Ympäristövastaavan sekä kiinteistön vuokralaisen tutkimuksissa syytä alhaiselle pH-arvolle ei löytynyt. Joulukuun koontanäytteen (keräysjakso 7.12.-8.12.) pH:n havaittiin myös lievästi alittaneen raja-arvon. Ympäristövastaavan sekä kiinteistön vuokralaisen tutkimuksissa syytä alhaiselle pH-arvolle ei löytynyt. Viides jätevesipoikkeama oli heinäkuinen viemäröintitarve pakkaamattomalle tuotteelle laiterikon takia. Neutralointitoimenpiteet määrittävää henkilöstöä ei ollut enää paikalla tehtaalla, jonka seurauksena tuli tehdä päätös viemäröinnistä ilman neutralointia. Tapahtuneen seurauksena neutralointilaskujen osaamista laajennettiin henkilöstössä.